25may پنجشنبه 4 خرداد 1396 *2017
سال دوم * شماره 414

شهرنوشت

مدیریت بحران؛ فقط روی کاغذ است
دکتر بهرام عکاشه(پدر علم زلزله شناسی ایران)