1june پنجشنبه 11 خرداد 1396 *2017
سال دوم * شماره 420

شهرنوشت

مدیریت بحران؛ فقط روی کاغذ است
دکتر بهرام عکاشه(پدر علم زلزله شناسی ایران)