سرمقاله

تبعات برخوردهای جانبدارانه نهادهای حاکمیتی
محمود میرلوحی(معاون وزیر کشور دولت اصلاحات)

گزارش خبری

یادداشت

اعراب هیچ نگرانی نسبت به انتخاب ترامپ ندارند
پیروز مجتهدزاده(استاد و پژوهشگر ژئوپولیتیک)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886