سرمقاله

روایتی از دیدار مهندس موسوی با فیدل کاسترو
سید محمد صدر(مشاور وزیر امور خارجه و معاون وزارت خارجه وقت)

گزارش خبری

یادداشت

تبعات نادیده گرفته شدن مصونیت نمایندگان مجلس
کامبیز نوروزی(حقوقدان)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886