سرمقاله

ناکامی‌های اوباما از موفقیت‌های او بیشتر بود
امیر علی ابوالفتح (کارشناس مسائل آمریکا)

گزارش خبری

یادداشت

افزایش نقدینگی همیشه فاکتور نامطلوبی نیست
مرتضی افقه(استاد دانشگاه)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886