سرمقاله

آمریکای و نمایش قدرت نظامی در آسیا
امیر علی ابوالفتح (کارشناس مسائل آمریکا)

گزارش خبری

یادداشت

گرانی در بازار طلا پایدار نیست
محمد کشتی آرای(رئیس اتحادیه طلا و جواهر)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886