سرمقاله

با مدیریت واردات، تراز تجاری مثبت شد
کمال سیدعلی (مدیرعامل جدید صندوق ضمانت صادرات ایران)

گزارش خبری

یادداشت

پرونده روسی ترامپ و پاک کردن صورت مساله
حسن بهشتی‌پور (کارشناس مسائل روسیه)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886