سرمقاله

دولت برای همراهی مردم از تغییرات غافل نشود
ابوالفضل شکوری (عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی)

گزارش خبری

یادداشت

وزارت صنعت به جراحی ساختاری نیاز دارد نه تفکیک
علیرضا شجاعی (معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان
صاحب امتیاز: حمیدرضا عارف
مدیر مسئول: سید محمد حسن پیش بین زیر نظر شورای سردبیری
آدرس: جمالزاده شمالی نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 3 طبقه 3
تلفکس: 66574886